TRUSTLY-PALVELUN YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT

LOPPUKÄYTTÄJIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT, V. 7.0

1. PALVELUN ESITTELY

Trustly ("palvelu") on pankeista riippumaton maksamisratkaisu, jonka avulla voidaan suorittaa pankkitilien välisiä tapahtumia useissa pankeissa tietyissä maissa. Palvelu sisältää työkalun, joka avulla käyttäjä ("käyttäjä") voi maksaa verkkopankkitililtään verkossa toimivalle tuotteiden tai palvelujen toimittajalle ("toimittaja") helposti. Palvelu koostuu lähinnä täydentävästä käyttäjän ja hänen valitsemansa verkkopankin välisestä käyttöliittymästä, joka helpottaa tapahtuman suorittamista. Käyttäjä suorittaa itse kaikki toiminnot, kuten verkkopankkiin kirjautumisen, veloitettavan tilin valitsemisen ja tapahtuman hyväksymisen. Näin maksutapahtuman kaikki vaiheet ovat täysin käyttäjän valvonnassa. Palvelun ansiosta käyttäjä voi tehdä pankkisiirtoja nopeasti ja turvallisesti käyttämällä selkeää käyttöliittymää. Muita ohjelmistoja tai rekisteröintejä ei tarvita. Lisäksi käyttäjä voi todentaa itsensä toimittajalle maksun saamiseksi.

Tätä palvelua ei tarjoa pankki, eikä se liity pankkiin. Palvelun tarjoaa Trustly Group AB (556754-8655), Ruotsi, ("Trustly"), sen toimittajan kautta, jolle käyttäjä haluaa siirtää varoja tai jolta käyttäjä haluaa vastaanottaa maksun. Lue säännöt ja ehdot huolellisesti. Jos et hyväksy sääntöjä ja ehtoja, keskeytä tapahtuma. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy tässä sopimuksessa määritellyt tapahtumahetkellä voimassa olevat säännöt ja ehdot. Sääntöihin ja ehtoihin voidaan tehdä muutoksia aika ajoin ilmoittamatta etukäteen. Siksi käyttäjän täytyy tarkastaa ehdot aina ennen tapahtuman suorittamista. Jos ehtoihin tehdään muutoksia, tarkistettu versio varustetaan uudella versionumerolla.

2. KÄYTTÄJÄN ANTAMAT ESIMERKIKSI SISÄÄNKIRJAUSTIEDOT

Kaikki tapahtumat, jotka on tehty käyttämällä esimerkiksi koodien ja salasanojen kaltaisia henkilökohtaisia käyttäjätietoja, katsotaan tilin todennetun omistajan tekemiksi. Trustly kerää ja käsittelee käyttäjän tapahtuman aikana antamat sisäänkirjaustiedot. Trustly välittää tiedot verkkopankkiin palvelun käyttöliittymän kautta käyttämällä suojattua yhteyttä. Palvelussa käytetään salattua tietoliikennettä. Käyttäjän salaisia sisäänkirjaustietoja ei koskaan tallenneta, vaan ne välitetään valitun verkkopankin syöttökenttään. Trustly voi kuitenkin tallentaa ja käsitellä käyttäjän antamia tietoja. Trustly käsittelee tällaisia tietoja jäljempänä kohdassa 7 (yksityisyydensuoja ja henkilötietojen käsitteleminen) kuvatulla tavalla.

3. LUPA/HYVÄKSYNTÄ VÄLITTÄÄ KÄYTTÄJÄN ANTAMIA TIETOJA

Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy sen, että Trustly käyttää hänen verkkopankkipalvelun eri osiin antamiaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, tilinumeron, henkilötunnuksen ja mahdollisesti passin tai henkilötodistuksen numeron kaltaisia tietoja käyttäjän henkilöllisyyden tarkistamiseen ja/tai tapahtuman suorittamiseen. Lisäksi Trustly välittää tiedot toimittajalle, jotta toimittaja tarkistaa tapahtuman tiedot ja käyttäjän henkilöllisyyden petosten ja muun rikollisen toiminnan estämiseksi ja mahdollisten lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi.

4. YLEISET PALVELUN KÄYTTÄMISELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Käyttäjän tulee olla vähintään 18 (kahdeksantoista) vuoden tai sen ikäinen kuin toimittaja edellyttää, oikeustoimikelpoinen ja oikeutettu maksamaan käyttämällä verkkopankkitilin varoja. Täten käyttäjä vakuuttaa, että hän täyttää nämä vaatimukset. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua kolmansien osapuolien kanssa tekemiensä sopimusten ja sovellettavien lakien vastaisesti. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hän ei riko lakeja eikä sopimuksia käyttämällä palvelua.

5. VASTUU JA KORVAUKSET

Trustly on vastuussa käyttäjälle palvelun kautta tehdyistä tapahtumista Ruotsin maksupalvelulaissa (2010:751) säädetyllä tavalla. Trustly ei missään tapauksessa ole vastuussa käyttäjälle, toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle palvelun käyttämisen vuoksi sattuneesta suorasta tai epäsuorasta menetyksestä tai vahingosta käyttäjän tai kolmannen osapuolen aiheuttaman virheen, katkoksen tai keskeytyksen seurauksena.

6. KÄYTTÄJÄN PANKIN MAHDOLLISET VELOITUKSET TAI PERIMÄT PALKKIOT

Kun palvelun avulla suoritetaan tapahtuma, kotimaan- tai ulkomaanmaksusta käyttäjän pankkitililtä voidaan periä palkkio käyttäjän ja pankin välisen sopimuksen mukaisesti. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy sen, että hän on yksin vastuussa kaikista pankin kotimaan- tai ulkomaanmaksuista perimistä palkkioista.

7. YKSITYISYYDENSUOJA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITELEMINEN

Trustly tallentaa käyttäjän antamat tiedot ja käsittelee niitä sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Tällaisia tietoja ovat käyttäjän IP-osoite ja käyttäjän henkilötiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, lähettävän pankkitilin numero, tilin saldo ja henkilötunnus.

Trustly kerää ja käsittelee tietoja tapahtuman hallinnoimiseksi ja suojaamiseksi, sen kirjaamiseksi pankkiin sekä tietojen tallentamiselle sekä rahanpesun estämiselle asetettujen vaatimusten ja Trustlyn muiden lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, jotta esimerkiksi petokset ja muut rikokset estetään.

Trustly vastaa kerätyistä tiedoista, yksityisyydensuojan noudattamisesta niitä käsiteltäessä sekä niiden käyttämisestä ja kolmansille osapuolille luovuttamisesta vain tässä sopimuksessa mainitulla tavalla.

Edellä kohdassa 3 (lupa/hyväksyntä välittää käyttäjän antamia tietoja) todetaan, että käyttäjä hyväksyy sen, että Trustly lähettää tietoja verkkopankin käyttöliittymään ja toimittajalle kyseisessä kohdassa kuvatulla tavalla. Trustly voi luovuttaa käyttäjän tietoja poliisi- ja muille viranomaisille maksutapahtumien tutkimuksia varten, kun tätä vaaditaan rahanpesun, petosten ja muiden rikosten estämiseksi, tutkimiseksi ja paljastamiseksi. Trustly ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta tietoja ei päädy kolmansille osapuolille muulla tavalla ja sitoutuu olemaan luovuttamatta tietoja esimerkiksi kaupallisiin tai mainostarkoituksiin.

Kaikkia kerättyjä henkilötietoja käsitellään mahdollisimman luottamuksellisina. Kun niitä käsitellään ja siirretään, ne salataan turvallisesti käyttämällä SSL-menetelmää. Trustly käsittelee henkilötietoja vain niin kauan kuin edellä mainittu käsitteleminen vaatii.

Hyväksymällä nämä säännöt ja ehdot ennen palvelun käyttämistä käyttäjä hyväksyy henkilötietojen käsittelemisen edellä kuvatulla tavalla. Suostumus kattaa myös tietojen siirtämisen Internetissä esimerkiksi EU:n ulkopuoliseen kolmanteen maahan.

Jos mielessäsi on kysymyksiä henkilötietojen käsittelemisestä tai yksityisyydensuojaan perustuvista oikeuksista tai jos haluat nähdä tiedot tai pyytää niihin oikaisua, ota yhteys Trustlyyn lähettämällä viesti osoitteeseen support@trustly.com.

Tietyissä tapauksissa näitä yleisiä sääntöjä ja ehtoja voidaan täydentää erityisillä säännöillä ja ehdoilla, kuten käytettäessä Trustlyn erityistä Tap & Pay -suoramaksupalvelua (ruotsiksi Direktbetalning). Jos yleisten sääntöjen ja ehtojen sekä erityisten sääntöjen ja ehtojen välillä on ristiriita, erityiset säännöt ja ehdot ovat ensisijaisia.

8. ILMOITTAMINEN ESIMERKIKSI VIIVÄSTYKSISTÄ, KATKOKSISTA TAI HÄIRIÖISTÄ

Jos käyttäjä havaitsee häiriön, siitä tulee ilmoittaa Trustlylle heti, jotta korjaustyöt aloitetaan viivytyksettä.

9. YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

Trustly ei missään tapauksessa ole vastuussa taloudellisista menetyksistä eikä viivästysten tai häiriöiden seurauksista, jos syynä on tulipalo, tulva, räjähdys, sota, lakko, työsulku, hallituksen tai siviili- tai sotilasviranomaisten toiminta, tietomurto, käyttäjän lainvastainen toiminta tai muu syy, johon Trustly ei voi kohtuudella vaikuttaa.

10. EPÄILTY RIKOLLINEN TOIMINTA

Trustly varaa itselleen oikeuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, tallentaa tiedot käyttäjän tapahtumista ja estää ne, jos epäillään rikollista tai lainvastaista toimintaa tai ilmeisiä kolmansien osapuolien siviilioikeudellisia toimenpiteitä palvelun tarjoamisen vuoksi tai muita toimenpiteitä tai estoja, kuten palvelun väärinkäyttö tai vakava häiriö, joka voi aiheuttaa käyttäjälle tai Trustlylle vahinkoa sen luonteesta riippumatta.

11. ASIAKKAAN TUNTEMISEEN VELVOITTAVAT SÄÄDÖKSET (KYC) JA KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUS ANTAA TIETOJA

Käyttäjän tapahtumia valvotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estävien säädösten vaatimusten täyttämiseksi. Menetelmiä ja käytäntöjä tarkistetaan säännöllisesti, ja niihin tehdään muutoksia aika ajoin käyttäjän tapahtumien perusteella esimerkiksi toistuvuuden ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Säädösten täyttämiseksi tietoja voidaan tallentaa ja käyttäjältä voidaan pyytää lisätietoja esimerkiksi henkilöllisyyden, tapahtuman tarkoituksen ja varojen alkuperän tunnistamiseksi. Kun käyttäjä toteuttaa tapahtuman palvelun avulla, hän sitoutuu antamaan kaikki tarvittaviksi katsottavat tiedot. Jos tietoja ei anneta, tapahtuma voidaan estää tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

12. ERILLISYYS

Jos mikä tahansa tuomiovaltainen tuomioistuin tai viranomainen toteaa jonkun tämän sopimuksen ehdoista olevan mitätön, ehdon mitättömyys ei vaikuta sopimuksen muiden ehtojen pätevyyteen vaan ne säilyvät täysin lainvoimaisina ja pysyvät voimassa. Jos mikä tahansa tämän sopimuksen ehdoista todetaan mitättömäksi tai ehdon osa poistetaan, kyseinen ehto jää voimaan, kun siihen on tehty tarvittavat muutokset.

13. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Näihin sääntöihin ja ehtoihin sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä. Erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa hyvässä hengessä. Kun käyttäjä on esittänyt vaatimuksen, Trustly saa 30 (kolmekymmentä) päivää aikaa vastata siihen. Jos osapuolet eivät pysty saavuttamaan sovintoa, erimielisyys ratkaistaan siviilioikeudenkäynnissä.