OGÓLNE WARUNKI TRUSTLY

Ogólne WARUNKI obowiązujące UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO WER. 7.0

1. OGÓLNE INFORMACJE O USŁUDZE

Trustly („Usługa”) to niezależne od banku rozwiązanie płatnicze wspierające dokonywanie transakcji związanych z rachunkami bankowymi w wielu bankach w wybranych krajach. Usługa stanowi narzędzie, które użytkownik („Użytkownik”) może stosować do dokonywania, za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej, uproszczonej płatności do dostawcy internetowego („Dostawca”) oferującego produkty czy usługi. Usługa składa się z dodatkowego interfejsu pomiędzy Użytkownikiem a interfejsem wybranej przez niego usługi bankowości elektronicznej, zaprojektowanego specjalnie w celu uproszczenia finalizacji określonej transakcji. Użytkownik osobiście wykonuje wszystkie kroki niezbędne do przeprowadzenia danej transakcji takie jak logowanie do usługi bankowości elektronicznej, wybór rachunku, z którego zostanie dokonana płatność czy zawarcie transakcji. Co za tym idzie, Użytkownik ma pełną kontrolę nad wszystkimi etapami dokonywania transakcji. Usługa umożliwia Użytkownikowi dokonanie szybkiego i bezpiecznego przelewu bankowego za pośrednictwem przyjaznego interfejsu bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania czy dokonywania rejestracji. Usługa może być także wykorzystana przez Użytkownika do uwierzytelnienia go u Dostawcy, w celu otrzymania płatności.

Usługa nie jest oferowana przez Państwa bank i nie jest z nim powiązana. Usługę świadczy Trustly Group AB (556754-8655) z siedzibą Szwecja („Trustly”), za pośrednictwem Dostawcy, któremu chcą Państwo przekazać środki lub od którego chcą Państwo otrzymać płatność. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszych Warunków, prosimy nie przeprowadzać transakcji. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację niniejszych Warunków w chwili przeprowadzania transakcji. Niniejsze Warunki mogą być okresowo zmieniane bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Użytkownika, a Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że się z nimi zapoznał każdorazowo przed przeprowadzeniem transakcji. W przypadku zmiany warunków, kolejna wersja oznaczona będzie nowym numerem.

2. INFORMACJE O LOGINIE ITP. UDOSTĘPNIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Każdą transakcję przeprowadzaną przy wykorzystaniu indywidualnych uwierzytelnień zabezpieczenia (kody/hasła itd.) uznaje się za dokonaną przez upoważnionego właściciela rachunku. Trustly gromadzi i przetwarza informacje o loginie przekazywane przez Użytkownika. Trustly przekazuje informacje, poprzez interfejs Usługi, do odpowiedniego interfejsu banku przy wykorzystaniu bezpiecznego połączenia. Wszelkie wiadomości przekazywane podczas korzystania z Usługi są szyfrowane, a poufne informacje o loginie Użytkownika są przekazywane na odpowiedni adres wybranego banku i nigdy nie są przechowywane. Jednakże Trustly może gromadzić i przetwarzać wszelkie przekazywane przez Państwa informacje dotyczące korzystania z Usługi. Trustly przetwarza takie informacje zgodnie z postanowieniami paragrafu 7 poniżej (Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych).

3. Upoważnienie/ZGODA na przekazywanie informacji O użytkownikU

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na wykorzystywanie przez Trustly informacji o Użytkowniku wprowadzonych za pośrednictwem różnych elementów interfejsu usługi bankowości elektronicznej (w tym imienia i nazwiska, adresu, telefonu, adresu e-mail, numeru konta bankowego, numeru PESEL i, w stosownych przypadkach, numeru paszportu lub dowodu) w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika lub w celu przeprowadzenia jego transakcji. Informacje udostępniane przez Państwa są także przekazywane do Dostawcy w celu weryfikacji transakcji oraz tożsamości Użytkownika przez Dostawcę, aby zapobiec nadużyciom czy innym czynom zabronionym, a także spełnić odpowiednie wymagania prawne.

4. Ogólne wymogi dotyczące korzystania z usługi

Aby korzystać z Usługi, Użytkownik musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat lub osiągnąć wiek wymagany przez Dostawcę oraz posiadać zdolność do czynności prawnych, a także mieć prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi w banku. Użytkownik niniejszym zapewnia, że spełnia powyższe wymagania. Ponadto Użytkownik niniejszym zapewnia, że nie będzie wykorzystywać Usługi w jakikolwiek sposób naruszający umowy zawarte z osobami trzecimi lub stosowne przepisy prawne. Użytkownik odpowiada osobiście za wszelkie takie ewentualne naruszenia, a korzystanie przez niego z Usługi jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że nie skutkuje ono żadnym takim naruszeniem.

5. Odpowiedzialność i odszkodowania

Trustly odpowiada wobec Użytkownika za transakcje przeprowadzane z wykorzystaniem Usługi w zakresie określonym w szwedzkiej ustawie o usługach płatniczych (Swedish Payment Services Act 2010:751). Trustly w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Użytkownika, Dostawcy czy jakichkolwiek osób trzecich z tytułu jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich strat lub szkód poniesionych w związku z korzystaniem z Usługi, wynikających z błędu, zawieszenia się Usługi lub przerwy w niej spowodowanych przez Klienta lub osoby trzecie, za które Trustly nie ponosi odpowiedzialności.

6. Potencjalne opłaty naliczane przez bank użytkownika

Przeprowadzanie transakcji z wykorzystaniem Usługi może wiązać się z opłatami krajowymi lub międzynarodowymi. W takim przypadku od Użytkownika rachunku bankowego pobierana jest opłata zgodna z warunkami umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a jego bankiem. Korzystając z Usługi, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest stroną wyłącznie odpowiedzialną za wszelkie opłaty pobierane przez jego bank w trakcie przeprowadzania transakcji/dokonywania płatności krajowych lub międzynarodowych.

7. Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

Trustly gromadzi i przetwarza informacje udostępniane przez Użytkownika zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Do informacji takich należą: adres IP Użytkownika, informacje dotyczące tożsamości Użytkownika, w tym, między innymi, imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, numer konta bankowego, saldo rachunku bankowego, numer PESEL i, w stosownych przypadkach, numer paszportu/dowodu.

Trustly gromadzi i przetwarza takie informacje w celu zarządzania transakcją Użytkownika, zarejestrowania transakcji w banku Użytkownika oraz przeprowadzenia bezpiecznej transakcji, a także spełnienia wymagań prawnych dotyczących przechowywania danych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i w celu wywiązania się z innych odpowiednich zobowiązań prawnych, w tym, między innymi, zapobiegania nadużyciom bądź innym czynom zabronionym.

Trustly jest administratorem zgromadzonych danych osobowych i musi zapewnić, że będą wobec nich stosowane odpowiednie przepisy w zakresie ochrony prywatności, a także, że będą one wykorzystywane wyłącznie do celów i w sposób określony w niniejszych Warunkach oraz będą udostępniane wyłącznie osobom trzecim tutaj wyszczególnionym. 

Zgodnie z paragrafem 3 powyżej (Upoważnienie/zgoda na przekazywanie informacji udostępnianych przez Użytkownika) Użytkownik wyraża zgodę, by w związku z Usługą Trustly przekazywała informacje do interfejsu bankowości elektronicznej i do Dostawcy, zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionego paragrafu. Trustly może przekazywać informacje o Użytkowniku policji lub innym stosownym organom w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie transakcji płatniczych, w celu zapobiegania, badania i ujawniania naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, nadużyciom czy innym czynom zabronionym. Trustly podejmie stosowne działania, by zabezpieczyć przekazane dane osobowe przed ujawnianiem ich w inny sposób osobom trzecim, a także zobowiązuje się nie przekazywać takich danych osobowych w celach handlowych, reklamowych itp. 

Wszelkie przekazane dane osobowe będą w możliwie najszerszym zakresie traktowane jako poufne i w każdym przypadku będą przekazywane przy użyciu protokołu SSL (Secure socket layer) oraz przy zastosowaniu procedur szyfrowania. Trustly nie będzie przetwarzać danych osobowych przez okres dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celu takiego przetwarzania, jak wyszczególniono powyżej.

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki przed skorzystaniem z Usługi, Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na opisane powyżej przetwarzanie danych osobowych. Zgoda taka dotyczy także przekazywania danych przez Internet, w tym przekazywania takich danych krajom spoza Unii Europejskiej. 

W przypadku jakichkolwiek pytań czy próśb dotyczących Państwa danych osobowych, Państwa praw wynikających z przepisów w zakresie ochrony prywatności, w tym próśb o udzielenie informacji czy poprawienie danych, prosimy o kontakt z Trustly pod adresem support@trustly.com.

W niektórych przypadkach, niniejsze Warunki mogą być uzupełnione specjalnymi warunkami, na przykład w przypadku korzystania ze specjalnej usługi Trustly w zakresie płatności bezpośrednich w Szwecji (Swe. „Direktbetalning”) czy usługi Trustly „Tap & Pay”. W przypadku rozbieżności w zapisach zawartych w niniejszych Warunkach i w specjalnych warunkach, wiążące są postanowienia warunków specjalnych.

8. Powiadomienia o opóźnieniach, przerwach w dostępie, awariach itd.

Użytkownik niezwłocznie powiadomi Trustly o wszelkich objawach awarii, a Trustly dołoży wszelkich starań, by niezwłocznie usunąć taką awarię.

9. SIŁA WYŻSZA

Trustly nie odpowiada za jakiekolwiek szkody materialne, opóźnienia lub nieprawidłowe wykonanie zawartej z Użytkownikiem umowy, jeżeli taka szkoda, opóźnienie lub nieprawidłowe wykonanie jest skutkiem pożaru, powodzi, wybuchu, wojny, strajku, embargo, wymogów rządowych, władz cywilnych i wojskowych, naruszenia prywatności danych czy niezgodnego z prawem działania Użytkownika, lub wynika z innej przyczyny niezależnej od Trustly.

10. Podejrzenie popełnienia przestępstwa itp.

Trustly zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań, prowadzenia rejestru transakcji i wstrzymania transakcji Użytkownika w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa czy prowadzenia niedozwolonej działalności, wniesienia przez osoby trzecie powództwa cywilnego związanego ze świadczeniem Usługi czy innych działań lub zaniechań takich, jak poważna awaria czy też niewłaściwe korzystanie z Usługi, które mogłyby narazić Użytkownika lub Trustly na szkody, niezależnie od charakteru takich potencjalnych szkód.

11. Zasada znaj swojego klienta (know your customer) i obowiązek udzielenia INFORMACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Transakcje przeprowadzane przez Użytkownika podlegają kontroli mającej na celu stosowanie się do obowiązujących rozporządzeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu. Stosowane polityki i praktyki są stale monitorowane i mogą się różnić w zależności od warunków odnoszących się do Użytkownika takich jak schematy przeprowadzania transakcji, położenie geograficzne itd. Aby zapewnić stosowanie się do odpowiednich rozporządzeń, mogą być prowadzone rejestry transakcji lub Użytkownik może zostać poproszony o udzielenie dodatkowych informacji w celu ustalenia kwestii takich jak tożsamość, cel transakcji i pochodzenie środków. Przeprowadzając transakcję za pośrednictwem Usługi, Użytkownik zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji, jakie mogą być w tym celu niezbędne i przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się do takiego żądania może skutkować odmową sfinalizowania transakcji Użytkownika lub innymi przewidzianymi konsekwencjami.

12. Rozdzielność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków oraz zawartej z Użytkownikiem umowy zostanie uznane przez właściwy sąd lub organ administracyjny za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność pozostaje bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków lub umowy, które pozostaną w pełni w mocy. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub zawartej z Użytkownikiem umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, jednakże przestałoby być nieważne lub niewykonalne, gdyby część takiego postanowienia została usunięta, postanowienie takie będzie stosowane z uwzględnieniem takich zmian, jakie będą konieczne, by mogło być ważne i wykonalne.

13. Prawo właściwe

Niniejsze Ogólne Warunki i umowa zawarta z Użytkownikiem przepisom szwedzkiego prawa. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez strony polubownie po wniesieniu przez Użytkownika roszczenia, które Trustly rozpatrzy w przeciągu trzydziestu (30) dni. Jeżeli strony nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu dotyczącego roszczenia, rozstrzygnięcie sporu podlegać będzie odpowiednim przepisom postępowania cywilnego.