Eindgebruiker Gericht Privacybeleid

Trustly Group AB, reg. nR. 556754-8655 ("Trustly", "wij", "ons" of "onze") is een Zweedse betalingsinstelling die een bankonafhankelijke betaaloplossing biedt die de uitvoering van transacties van bankrekeningen in een aantal banken in diverse landen ondersteunt (de "Service"). Met de Service kunt u (de "Gebruiker") op een vereenvoudigde manier betalingen uitvoeren via uw online bankdienst naar een online aanbieder die u een product of dienst levert (de "Leverancier"). Dit betekent dat u rechtstreeks van uw bankrekening kunt betalen voor goederen en diensten. Bovendien kunnen we de geldstroom omkeren zodat u zich kunt aanmelden bij uw online bank en kunt kiezen naar welke bankrekening uw leverancier geld stuurt indien u bijvoorbeeld de goederen die u hebt aangeschaft, wilt retourneren.

We hebben een licentie van de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit om onze activiteiten uit te voeren.

Wij verzamelen gegevens met betrekking tot uw identiteit zoals uw naam.

Als u gebruikmaakt van onze service, wordt informatie over u, die beschikbaar is in verschillende onderdelen van uw online bank-interface (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer rekeningsaldo, persoonsnummer en, in voorkomend geval, paspoortnummer/identiteitskaartnummer) door ons verzameld gedurende de betalingssessie.

Wij zullen ook informatie opslaan over het IP-nummer dat u gebruikt en wat voor soort apparaat en besturingssysteem u gebruikt.

We verzamelen en verwerken de informatie voor het voorbereiden van uw betaling aan de Leverancier, het registreren van uw transactie met uw bank en om een veilige betaling uit te voeren. Kortom, we hebben de verzamelde informatie nodig om de betaling uit te voeren. Naast het uitvoeren van de betaling verwerken we uw persoonsgegevens om aan wettelijke voorschriften te voldoen inzake anti-witwassen en terrorismefinanciering alsmede ter voorkoming van fraude en andere criminele handelingen.

Om een zo goed mogelijke service te leveren kunnen wij de gegevens die u ons verstrekt ook gebruiken om problemen met de Service op te lossen als de Service niet correct werkt en ter verbetering van de functionaliteit van de Service.

Wij zullen de nodige maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen doorgave aan derden en tegen het doorgeven van uw gegevens voor reclamedoeleinden.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract

De persoonsgegevens worden uzelf aan ons verstrekt als gevolg van een overeenkomst die u met ons aangaat. Dit is het geval wanneer u een machtiging voor een incasso registreert zodat we tegoeden van uw bankrekening kunnen debiteren overeenkomstig uw instructies. We verwerken uw persoonsgegevens om onze verplichtingen uit te voeren in het kader van die overeenkomst. Bovendien is het aan ons leveren van deze persoonsgegevens nodig om u te kunnen inschrijven voor onze incassoservice.

Wettelijke verplichtingen voor ons

Als een gelicentieerde betalingsinstelling moet we aan verschillende wettelijke verplichtingen voldoen (bijvoorbeeld wetgeving met betrekking tot incasso’s) en voor dat doel moeten we mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De situaties waarin we dat doen, zijn de volgende:

● Voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten met betrekking tot onze licentie: Wij zijn verplicht toezicht te houden op de betalingen die door ons worden verwerkt. Voor dat doel kunnen wij een overzicht bewaren van de transacties die naar ons inzicht frauduleuze transacties en soortgelijke dergelijke strafbare feiten kunnen vormen.

● Voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten met betrekking tot onze verplichtingen inzake anti-witwassen: We zijn eveneens verplicht te voldoen aan eisen ter voorkoming van witwaspraktijken. Om deze reden moeten we ook toezicht houden op de transacties die door ons worden verwerkt. We moeten met andere woorden weten wie de Service gebruikt.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen of die van derden

We verwerken uw persoonsgegevens ook wanneer de voordelen daarvan zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten of vrijheden. Dit heet dat we een gerechtvaardigd belang hebben in de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waar we ons baseren op deze juridische grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn de door ons nagestreefde voordelen:

● Helpen bij het voorkomen en opsporen van criminaliteit zoals fraude en het witwassen van geld: Fraude en witwassen kosten de samenleving elk jaar veel geld en door het helpen bij het vermijden van bijv. fraude, leveren we een bijdrage aan het helpen voorkomen dat dit gebeurt. We helpen ook andere bedrijven bij het voorkomen en opsporen van fraude en we kunnen uw Leverancier helpen bij het nakomen van verplichtingen ten aanzien van het voorkomen van het witwassen van geld. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens aan uw Leverancier verstrekken indien uw Leverancier wettelijke verplichtingen heeft om uw identiteit te verifiëren om bijv. witwaspraktijken te voorkomen.

● Problemen met de Service oplossen en de werking van de Service analyseren/verbeteren: Soms werkt onze service niet zo goed als wij willen. Daarom willen we de handelingen die door ons zijn verricht beoordelen om bijv. te achterhalen waarom het langer duurt dan gewoonlijk voordat ze worden uitgevoerd. Wij brengen ook voortdurend verbeteringen aan in onze Service ter verbetering van de algehele gebruikerservaring.

● Oplossen van klachten en geschillen: In het geval we vragen en klachten ontvangen van een Leverancier of gebruiker, zullen we Gebruikersgevens moeten gebruiken om onderzoek te verrichten en antwoord te geven op deze zaken.

Uw Leverancier

Om de Leverancier de transactie te kunnen laten verifiëren voor bijv. het vrijgeven van het door uw gekochte product of voor het aanvullen van uw rekening bij de leverancier, bieden wij de Leverancier informatie over de transactie (inclusief uw naam, rekeningnummer en het overgeboekte bedrag).

Daarnaast kunnen uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, persoonsnummer en/of paspoortnummer/identiteitskaartnummer worden doorgestuurd naar de Leverancier om de Leverancier om uw identiteit te laten verifiëren als een maatregel ter voorkoming van het witwassen van geld, fraude of andere criminele handelingen om te voldoen eventuele juridische eisen die worden opgelegd aan de Leverancier.

Wanneer uw persoonsgegevens met de Leverancier worden gedeeld, zen wij erop toe dat veilige communicatiekanalen worden gebruikt en we binden de leverancier contractueel om uw persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met de doelstellingen die in dit privacybeleid zijn uiteengezet.

Overheden en uw bank

We kunnen ook uw persoonsgegevens en informatie over uw transacties ook delen met politiediensten en andere betrokken instanties en eventueel uw bank. Dit gebeurt wanneer het noodzakelijk is om onderzoek te doen naar het betalingsverkeer met het oog op het voorkomen en het doorgeven van overtredingen tegen de anti-witwaswetgeving, frauduleus gebruik van de Service en andere criminele handelingen.

Derden met wie we samenwerken

We moeten mogelijk ook uw persoonsgegevens delen met samenwerkingspartners zoals aanbieders van elektronische identiteitsverificatie en aanbieders van soortgelijke diensten om uw identiteit en adres te bevestigen. Als toevoeging willen wij u melden dat persoonlijke data mogelijk wordt doorgegeven aan de leveranciers van de technische service, met het doel onze Service te leveren. Wanneer uw persoonsgegevens met uw Leverancier worden gedeeld, zien wij erop toe dat veilige communicatiekanalen worden gebruikt wanneer uw persoonsgegevens worden gedeeld met samenwerkingspartners en we binden dergelijke partners om uw persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met de doelstellingen die in dit privacybeleid zijn uiteengezet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers die zich in Zweden bevinden. We hebben de nodige maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen en hebben fysieke, elektronische en procedurele beveiligingssystemen om deze gegevens te beschermen.

We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers en derden die deze gegevens nodig hebben om de Service te verlenen of, in geval van derden, producten of diensten die u wilt kopen bij die Leverancier.

We beschermen altijd uw gegevens wanneer deze via internet worden verzonden door middel van veilige webservertechnologieën. Gegevens in vervoer worden gecodeerd met geavanceerde coderingsprotocollen ter bescherming van de informatie tijdens de reis op het internet.

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als we deze nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In het bijzonder onze verplichtingen om dossiers te onderhouden van de transacties die wij verwerken en de identiteit van de individu die de transacties uitvoert . We bewaren uw persoonsgegevens ook voor eventuele geschillen of vragen die u mogelijk hebt over transacties die u hebt uitgevoerd. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, kan per stuk informatie verschillen afhankelijk van de eisen die we hebben om dat specifieke stuk informatie te bewaren.

Evenwel wordt informatie nooit langer dan zeven jaar opgeslagen.

We hebben kantoren in Zweden, Duitsland, Engeland, Spanje, Finland en Malta. Medewerkers in deze landen kunnen, indien dat is vereist volgens hun functiebeschrijvingen/taken, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die vanaf deze locaties toegankelijk zijn, worden beschermd door de EU-normen voor de bescherming van gegevens en worden altijd gecodeerd wanneer ze via internet worden verzonden.

De Leveranciers met wie wij persoonsgegevens delen, hebben onze goedkeuring nodig als ze uw persoonsgegevens willen verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons over u zijn verzameld, hebt u bepaalde rechten. Deze rechten zijn:

- Toegang tot uw informatie: U kunt informatie krijgen van Trustly over welke persoonsgegevens we hebben verzameld, de reden waarom we ze hebben verzameld enz.

- Rectificatie: Als er persoonsgegevens die we verwerken, onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht deze te laten corrigeren.

- Wissen: U kunt Trustly verzoeken persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te wissen. Trustly kan onder bepaalde omstandigheden verplicht zijn om deze te verwijderen.

- Beperking inzake verwerking: U kunt Trustly verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden, bijv. als u de nauwkeurigheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist. We moeten dan de verwerking beperken terwijl de juistheid van uw verzoek wordt geverifieerd.

- Bezwaar tegen verwerking: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking die Trustly uitvoert,. waarbij we moeten beoordelen of we kunnen doorgaan met het verwerken van die persoonsgegevens.

- Overdraagbaarheid: U kunt Trustly verzoeken u alle informatie te bieden die Trustly over u verwerkt. In sommige gevallen zijn wij verplicht aan dat verzoek te voldoen en u te voorzien van de persoonsgegevens die over u worden verwerkt.

- Een klacht indienen: Als u ontevreden over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming die de belangrijkste toezichthoudende autoriteit is met betrekking tot Trustly. U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land van herkomst in de EU.

We hebben een ondersteuningsteam en een gegevensbeschermingsmedewerker met wie u contact kunt opnemen als u vragen hebt over dit privacybeleid en het omgaan met uw persoonsgegevens

We zijn een zogenaamde "gegevensbeheerder" in verband met de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Dit betekent dat u contact met ons kunt opnemen, als u uw rechten die hierboven zijn uitgelegd, wilt uitoefenen. U kunt contact met ons opnemen door een verzoek te sturen naar ons ondersteuningsteam door onderstaand online formulier in te vullen https://trustly.com/en/feedback-form/.

Als u wilt, kunt u ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingsmedewerker op dpo@trustly.com.

Controleer het Privacybeleid elke keer dat u een betaling verricht via onze Service, omdat de updates mogelijk informatie bevatten over aanvullende verwerkingsactiviteiten die we voortaan willen uitvoeren.