POLITYKA PRYWATNOŚCI TRUSTLY

Inne informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Trustly

Pamiętaj, że jeśli kontaktujesz się z nami w innych celach niż korzystanie z naszej usługi, informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do takich celów są udostępniane oddzielnie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług wsparcia technicznego są dostępne tutaj .

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu przetwarzania wniosków o zatrudnienie są dostępne tutaj .

Pamiętaj również, że używamy plików cookies na naszych stronach internetowych i w naszej usłudze w celu poprawy funkcjonowania naszej strony internetowej i marketingu naszych usług w kanałach stron trzecich, a także w celu dostosowania prezentacji usługi do Ciebie. Zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików Cookie dostępną tutaj , aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie.

W przypadku korzystania z naszej usługi, w zależności od tego, w jakim celu usługa jest wykorzystywana, następujące informacje o Tobie mogą być przetwarzane podczas sesji transakcyjnej:

Informacje identyfikacyjne - imię, nazwisko, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, osobisty numer identyfikacyjny/numer paszportu/numer dowodu osobistego oraz identyfikator użytkownika, który został przypisany przez twojego Dostawcę.

Informacje identyfikujące zamówienie - informacje identyfikujące twoją płatność, takie jak numer identyfikacyjny zamówienia i informacja kiedy twoja transakcja została dokonana.

Informacje finansowe - wysyłanie i/lub odbieranie numeru banku i konta bankowego oraz salda konta w momencie płatności.

Informacje o urządzeniu - numer IP, którego używasz i jakiego rodzaju urządzenia i systemu operacyjnego używasz.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane są zbierane w związku z Transakcją i w jakim celu, zobacz dalsze informacje poniżej.

Przetwarzamy gromadzone przez nas dane osobowe w różnych celach. W zależności od danych osobowych, które przetwarzamy w konkretnym przypadku, opieramy się na różnych podstawach prawnych przetwarzania. Poniżej opisujemy cele, dla których przetwarzamy twoje dane osobowe oraz podstawy prawne przetwarzania w sposób ogólny. Po tym ogólnym opisie znajduje się tabela ze szczegółowymi informacjami, jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych dla poszczególnych działań przetwarzania.

Konieczność wypełnienia przez nas naszych zobowiązań umownych wobec ciebie

Twoje dane osobowe będą gromadzone przez nas w wyniku zawarcia z nami umowy podczas przeprowadzania Transakcji. Będziemy przetwarzać twoje dane osobowe w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z umowy na przeprowadzenie twojej Transakcji.

Zobowiązania prawne ciążące na nas

Jako licencjonowana instytucja płatnicza, mamy szereg zobowiązań prawnych do spełnienia i w tym celu gromadzenie i przetwarzanie twoich danych osobowych może być dla nas niezbędne. Szczególne znaczenie mają obowiązki prawne wymienione poniżej.

Przestrzeganie wymogów prawnych i regulacyjnych ze względu na naszą licencję i nasze zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy: Jesteśmy zobowiązani do monitorowania przetwarzanych przez nas płatności i zgłaszania na policję podejrzanych płatności. W tym celu możemy prowadzić ewidencję płatności, które według nas mogą stanowić płatności nieuczciwe lub podobne czyny zabronione. Jesteśmy również zobowiązani do zgłaszania władzom danych statystycznych. Ponadto, jako licencjonowana instytucja płatnicza, jesteśmy prawnie zobowiązani do informowania płatników o poważnych incydentach, które mogą mieć wpływ na interesy finansowe płatników. Jeśli korzystasz z naszej usługi płatności za pomocą polecenia zapłaty, jesteśmy również zobowiązani do gromadzenia informacji o Tobie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i skontaktowania się z Tobą, na przykład w celu poinformowania Cię o zmianach w naszych warunkach korzystania z usługi.

Zgodnie z przepisami księgowości jesteśmy zobowiązani do prowadzenia ewidencji konta, co oznacza, że jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych odnoszących się do płatności w celach księgowości.

Kwestie konieczne w naszych uzasadnionych interesach i interesach stron trzecich

W przypadku gdy korzyści płynące z przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych nie przeważają nad naszymi podstawowymi prawami lub swobodami, to jest to nazywane uzasadnionym interesem przetwarzania Twoich danych osobowych.

W sytuacjach, w których opieramy się na tych podstawach prawnych w celu przetwarzania danych osobowych, korzyści osiągane przez nas to na przykład:

Świadczenie tobie naszych usług: Aby twój Dostawca mógł zweryfikować twoją płatność w celu np. wysłania zakupionych przez ciebie produktów, przekazujemy Dostawcy informacje na temat płatność (w tym twoje imię i nazwisko, numer rachunku i przekazaną kwotę). Może to również obejmować informacje potrzebne dostawcy do zweryfikowania Twojej tożsamości.

Pomoc w powstrzymywaniu i wykrywaniu czynów zabronionych, takich jak nadużycia i pranie pieniędzy: Nadużycia i pranie pieniędzy każdego roku kosztują społeczeństwo znaczne sumy, a my, pomagając w uniknięciu np. nadużycia, uczestniczymy w zapobieganiu tego typu procederom. Pomagamy również innym firmom w zapobieganiu nadużyciom i wykrywaniu ich, możemy także pomóc Dostawcy danego Użytkownika w spełnieniu obowiązków mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy. Oznacza to, że przekażemy twoje dane osobowe do twojego Dostawcy, jeżeli Dostawca ma zobowiązania prawne i/lub regulacyjne do zweryfikowania twojej tożsamości np. w celu zapobiegania praniu pieniędzy.

Rozwiązywanie problemów w obrębie Usługi, analiza/udoskonalanie jej funkcjonowania itp.: Czasem nasza Usługa nie działa tak dobrze, jakbyśmy chcieli. W związku z tym możemy potrzebować dokonać przeglądu transakcji przeprowadzonych przez nas, aby np. zrozumieć, dlaczego ich realizacja trwa dłużej niż zwykle. Ponadto stale wprowadzamy udoskonalenia w naszych Usługach, aby poprawić ogólne zadowolenie użytkowników.

Kontakt z Tobą w przypadku reklamacji i/lub roszczeń prawnych: Jeżeli otrzymamy zapytania i/lub reklamacje od n.p. Dostawcy lub Użytkownika, będziemy musieli wykorzystać dane Użytkownika w celu zbadania tych spraw i udzielenia na nie odpowiedzi.

W poniższej tabeli opisujemy dane osobowe, jakie przetwarzamy na twój temat dla określonego celu oraz podstawy prawne tego przetwarzania.

Działalność przetwarzania (cel przetwarzania) Przetwarzane dane Podstawa prawna przetwarzania
Inicjowanie i przetwarzanie wygodnej i bezpiecznej płatności dla twojego Dostawcy

Dane identyfikacyjne zamówienia,

Informacje finansowe, informacje o urządzeniu

Wypełnianie zobowiązań umownych wobec ciebie
Inicjowanie i przetwarzanie wygodnej i bezpiecznej wypłaty dla ciebie od twojego Dostawcy

Dane identyfikacyjne zamówienia,

Informacje finansowe, informacje o urządzeniu

Wypełnianie zobowiązań umownych wobec ciebie
Aby skonfigurować dyspozycję polecenia zapłaty w wygodny sposób w celu przeprowadzenia płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty

Informacje identyfikacyjne, dane identyfikacyjne zamówienia,

Informacje finansowe

Wypełnianie zobowiązań umownych wobec ciebie
Inicjowanie i przetwarzanie płatności za pomocą poleceń zapłaty zgodnie z instrukcjami użytkownika

Dane identyfikacyjne,

Dane identyfikacyjne zamówienia,

Informacje finansowe, informacje o urządzeniu

Wypełnianie zobowiązań umownych wobec ciebie
Aby zweryfikować twoją tożsamość i/lub zaktualizować twoje dane kontaktowe, gdy usługa jest wykorzystywana do weryfikacji tożsamości, czyli n.p. jako sposób, aby zweryfikować twoją tożsamość wobec Dostawcy Dane identyfikacyjne Na podstawie uzasadnionego interesu (zapewniając Ci naszą Usługę)
Aby odświeżyć twoje dane identyfikacyjne w przypadku weryfikacji tożsamości (co 90 dni) Dane identyfikacyjne Na podstawie uzasadnionego interesu (zapewniając Ci naszą Usługę)
Aby zweryfikować twoją tożsamość, aby zapobiec oszustom

Dane identyfikacyjne,

Dane identyfikacyjne zamówienia,

Informacje finansowe, informacje o urządzeniu

Uzasadniony interes (powstrzymywanie i wykrywanie czynów zabronionych, takich jak nadużycia i pranie pieniędzy)
Aby rozwiązać problemy z usługą i przeprowadzić analizy w celu poprawy jego funkcjonowania, a także do celów ogólnych rozwoju biznesu

Dane identyfikacyjne,

Dane identyfikacyjne zamówienia,

Informacje finansowe, informacje o urządzeniu

Uzasadniony interes (Rozwiązywanie problemów w obrębie Usługi, analiza/udoskonalanie jej funkcjonowania itp.)
Aby dostosować prezentację usługi do Ciebie Dane urządzenia i identyfikacyjne Uzasadniony interes (dostosowanie prezentacji usługi dla ciebie)
Aby skontaktować się z Tobą w przypadku, gdy musimy poinformować Cię o kwestiach związanych z naszą Usługą Dane identyfikacyjne

Przestrzeganie zobowiązań prawnych

Uzasadniony interes (kontakt z Tobą w przypadku np. skarg)

Przestrzeganie obowiązków prawnych i regulacyjnych (w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy)

Dane identyfikacyjne,

Dane identyfikacyjne zamówienia,

Informacje finansowe, informacje o urządzeniu

Przestrzeganie zobowiązań prawnych
Przestrzeganie obowiązków prawnych i regulacyjnych (w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy)

Dane identyfikacyjne,

Dane identyfikacyjne zamówienia,

Informacje finansowe, informacje o urządzeniu

Przestrzeganie zobowiązań prawnych
Przestrzeganie obowiązków prawnych i regulacyjnych (przepisy dotyczące rachunkowości)

Dane identyfikacyjne,

Dane identyfikacyjne zamówienia,

Informacje finansowe, informacje o urządzeniu

Przestrzeganie zobowiązań prawnych
W celu rozpatrywania skarg lub ustalania, wykonywania i/lub obrony roszczeń prawnych

Dane identyfikacyjne,

Dane identyfikacyjne zamówienia,

Informacje finansowe, informacje o urządzeniu

Uzasadniony interes (rozpatrywanie skarg lub ustalanie, wykonywanie i/lub obrona roszczeń prawnych)

Twój dostawca

W celu sprawdzenia przez twojego Dostawcę płatności, aby móc na przykład wysłać zakupione przez ciebie towary, dostarczymy Dostawcy informacje o płatności (w tym imię i nazwisko, numer banku i konto bankowe oraz kwotę przelewu).

Ponadto Twój adres, numer telefonu, adres e-mail, osobisty numer identyfikacyjny i/lub numer paszportu/dowodu tożsamości mogą być przekazane do dostawcy, aby Dostawca mógł zweryfikować Twoją tożsamość, gdy usługa jest używana przez Ciebie w tym celu. Udostępniamy te informacje dostawcy, jeśli dostawca jest prawnie i/lub regulacyjne zobowiązany do zweryfikowania twojej tożsamości jako środka zapobiegającego praniu brudnych pieniędzy, oszustw lub innych czynów przestępczych, jak również do spełnienia innych potencjalnych wymogów prawnych i/lub regulacyjnych nałożonych na dostawcę.

Udostępnianie danych osobowych dostawcy odbywa się na podstawie tego, że konieczne jest wypełnienie przez nas naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika, jak również naszego uzasadnionego interesu, w celu realizacji transakcji i uzasadnionego interesu dostawcy weryfikacji twojej płatności oraz, w stosownych przypadkach, prawnego obowiązku weryfikacji Twojej tożsamości.

Jeśli Twoje dane osobowe zostały udostępnione dostawcy, Twój dostawca jest odpowiedzialny (administrator danych) za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Zewnętrzni dostawcy usług płatniczych

Może wystąpić taka sytuacja, że oferta naszej usługi obejmuje innych zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W takim przypadku będziemy udostępniać Twoje dane osobowe takim dostawcom zewnętrznym w celu przekazania tych danych twojemu dostawcy. Jeśli nie udostępnimy Twoich danych zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych, nie będziesz w stanie ukończyć transakcji.

Udostępnienie twoich danych osobowych zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych odbywa się na podstawie tego, że jest to konieczne do wypełnienia przez nas zobowiązań umownych wobec ciebie, a także naszego uzasadnionego interesu w celu przeprowadzenia transakcji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, do jakich celów dostawca usług płatniczych będący stroną trzecią przetwarza Twoje dane osobowe, informacje te powinny być dostępne za pośrednictwem polityki prywatności tego dostawcy.

Władze i Bank

Aby przeprowadzić transakcję, musimy przenieść część twoich danych osobowych do Twojego banku. Przetwarzanie odbywa się na podstawie tego, że konieczne jest wypełnienie naszych zobowiązań umownych wobec ciebie, a także naszego uzasadnionego interesu, w celu przeprowadzenia transakcji. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe do Twojego banku w celu rozwiązywania problemów z płatnościami. W takim przypadku jest to oparte na naszym uzasadnionym interesie, czyli n.p. do rozwiązywania problemów z płatnościami.

Możemy również potrzebować udostępnić Twoje dane osobowe i informacje dotyczące Twoich płatności organom policji, organom podatkowym i innym odpowiednim organom, a także ewentualnie bankowi. Odbywa się to w razie potrzeby w celu zbadania transakcji płatniczych w celu zapobiegania naruszeniom przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, nieuczciwego korzystania z usługi i innych czynów przestępczych oraz ujawniania ich. Podczas udostępniania władzom twoich danych osobowych do tych celów, odbywa się to na podstawie naszego obowiązku przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlegamy. Udostępniając bankowi twoje dane osobowe do tych celów, odbywa się to na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby zapobiegać oszustom i innym przestępstwom.

Jeśli Twoje dane osobowe zostały udostępnione władzom lub bankowi, organ lub bank, w zależności od przypadku, jest odpowiedzialny (administrator danych) za przetwarzanie danych osobowych.

Inne strony trzecie, z którymi współpracujemy

W celu przeprowadzenia transakcji, możemy potrzebować udostępnić Twoje dane osobowe partnerom współpracującym, takim jak dostawcy usług elektronicznej weryfikacji tożsamości i dostawcom podobnych usług, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i/lub aktualizacji/uzupełnienia Twoich informacji kontaktowych. Udostępnianie Twoich danych osobowych takim stronom trzecim odbywa się na podstawie tego, że konieczne jest wypełnienie naszych zobowiązań umownych wobec ciebie, jak również naszego uzasadnionego interesu, w celu przeprowadzenia transakcji oraz, w przypadku korzystania z naszej usługi płatności za pomocą polecenia zapłaty , prawnego obowiązku zweryfikowania Twojej tożsamości, a także prawnego obowiązku weryfikacji twojej tożsamości przez twojego Dostawcę.

W przypadku korzystania z usługi płatności za pomocą polecenia zapłaty możemy również udostępnić twoje dane osobowe oficjalnym dostawcom list sankcji w celu ich udostępnienia do oceny ryzyka związanego z płatnością.

Ponadto możemy od czasu do czasu również udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług w chmurze, takimi jak dostawcy serwera technicznego. Odbywa się to w celu świadczenia usługi i/lub ulepszenia usługi, na przykład poprzez analizowanie i testowanie danych. W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do celu mającego zastosowanie w konkretnym przypadku i podejmujemy środki w celu pseudonimizowania lub anonimizowania danych osobowych w miarę możliwości, biorąc pod uwagę stopień ryzyka związanego z tym Przetwarzaniem.

Gdy dane osobowe użytkownika są udostępniane takiej stronie trzeciej, zazwyczaj będzie ona pełnić rolę podmiotu przetwarzającego dane w odniesieniu do twoich danych osobowych, co oznacza, że będzie przetwarzać dane twoje osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Grupa Trustly

Oprócz opisanych powyżej stron trzecich, twoje dane osobowe mogą być udostępniane firmom, które wchodzą w skład grupy Trustly, w razie potrzeby w celu świadczenia usług przez nas. Przetwarzanie odbywa się na podstawie tego, że konieczne jest wypełnienie naszych zobowiązań umownych wobec ciebie, a także naszego uzasadnionego interesu, w celu przeprowadzenia transakcji.

Gdy Twoje dane osobowe są udostępniane spółce grupy, spółka ta będzie pełnić rolę podmiotu przetwarzającego dane w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Oznacza to, że firma z grupy będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dane osobowe są zazwyczaj przechowywane na serwerach zlokalizowanych na terenie UE/EOG. Czasami jednak dostawca i/lub inne strony trzecie, którym udostępniamy Twoje dane, mogą być zlokalizowane poza UE/EOG. Jeśli Twoje dane osobowe zostaną przekazane i przetworzone przez dostawcę lub stronę trzecią w kraju spoza UE/EOG, podejmujemy wszelkie rozsądne środki w celu zapewnienia, że Twoje dane będą przetwarzane z wysokim poziomem bezpieczeństwa i zgodnie z wymogami przepisów dotyczących ochrony danych.

Posiadamy biura w Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii i na Malcie. Pracownicy i przedstawiciele Trustly w tych krajach mogą, w przypadku gdy zakres obowiązków/zadania wymagają, uzyskać dostęp do twoich danych osobowych. Wszelkie dane osobowe udostępniane z tych lokalizacji są chronione przez unijne standardy ochrony danych i są szyfrowane w przypadku przesyłania ich przez Internet.

Podejmujemy niezbędne środki w celu zapewnienia, że twoje dane osobowe są chronione z wysokim poziomem bezpieczeństwa, odpowiednim do ryzyka związanego z przetwarzaniem i utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki zabezpieczające w celu ich ochrony.

Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, przedstawicieli Trustly i stron trzecich, którzy muszą znać Twoje dane, abyśmy mogli świadczyć usługi i/lub przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

Chronimy Twoje dane przesyłane przez Internet za pomocą usług obsługujących protokół TLS. Usługi obsługujące protokół TLS wykorzystują branżowe konfiguracje najlepszych praktyk i przestrzegają uznanych w branży standardów.

Masz pewne prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych na twój temat. Prawa te są następujące:

- Dostęp do twoich informacji: Możesz uzyskać informacje od Trustly o tym, jakie dane osobowe zebraliśmy, dlaczego je zebraliśmy itp.

- Sprostowanie: Jeśli jakiekolwiek z przetwarzanych przez nas danych osobowych są niedokładne, użytkownik ma prawo do ich skorygowania.

- Usunięcie: Możesz poprosić Trustly o usunięcie zgromadzonych danych osobowych na twój temat. W pewnych okolicznościach Trustly będzie zobowiązany do ich usunięcia.

- Ograniczenie przetwarzania: Możesz zażądać, aby Trustly ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach, np., jeśli kwestionujesz poprawność przetwarzanych przez nas danych osobowych. Następnie musimy ograniczyć przetwarzanie, weryfikując dokładność twojego żądania.

- Sprzeciw wobec przetwarzaniu: Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu, które Trustly przeprowadza, zgodnie z którym musimy ocenić, czy możemy kontynuować przetwarzanie tych danych osobowych.

- Przenoszenie: Możesz zażądać, aby Trustly udostępniło wszystkie informacje, które Trustly przetwarza o Tobie. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tego żądania i dostarczenia ci danych osobowych przetwarzanych na twój temat.

- Złożenie skargi: Jeśli nie jesteś zadowolony z obsługi Twoich danych osobowych, możesz złożyć skargę do szwedzkiego urzędu ochrony danych, który jest organem nadzorczym w stosunku do Trustly. Możesz również złożyć skargę do organu ochrony danych w kraju pochodzenia w UE.