OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA UMOWY OBOWIĄZUJĄCE UŻYTKOWNIKA USŁUG TRUSTLY

OBOWIĄZUJĄCE OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA, WERSJA 8.0 („WARUNKI”)

1. PRZEDSTAWIENIE USŁUGI

1.1 Oferowana usługa to niezależna od banku usługa płatnicza umożliwiająca dokonywanie transakcji z rachunków bankowych w wielu bankach w wybranych krajach („Usługa”). Usługa stanowi narzędzie, które użytkownik („Użytkownik”) może stosować do (a) dokonywania płatności za pośrednictwem bankowości internetowej w szybki, bezpieczny i prosty sposób na rzecz dostawcy internetowego oferującego produkty czy też usługi („Dostawca”); (b) uwierzytelniania u Dostawcy i/lub rejestracji konta u Dostawcy i/lub (c) otrzymywania płatności od Dostawcy. Czynności opisane w punktach od (a) do (c) zwane są dalej „Transakcją” oraz łącznie „Transakcjami”. Usługa składa się z dodatkowego interfejsu pomiędzy Użytkownikiem a interfejsem banku internetowego Użytkownika, zaprojektowanego specjalne w celu umożliwienia Użytkownikowi realizacji niezwłocznych i bezpiecznych przelewów przy użyciu przyjaznego użytkownikowi środowiska, bez dodatkowego oprogramowania ani dokonywania rejestracji.

1.2 Usługa nie jest oferowana przez Państwa bank i nie jest z nim powiązana. Usługę dostarcza firma Trustly Group AB (numer identyfikacji podmiotu gospodarczego: 556754-8655), szwedzka licencjonowana instytucja płatnicza („Trustly”), za pośrednictwem Dostawcy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszych Warunków, prosimy nie przeprowadzać Transakcji. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację Warunków obowiązujących w chwili przeprowadzania Transakcji. Warunki mogą być okresowo zmieniane bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Użytkownika, a Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, że się z nimi zapoznał każdorazowo przed przeprowadzeniem Transakcji. W przypadku zmiany warunków poprawiona wersja oznaczona będzie nowym numerem.

1.3 Uznaje się, że po wprowadzeniu przez Użytkownika wszystkich wymaganych szczegółów w poszczególnych częściach internetowego interfejsu Trustly i kliknięciu przycisku Kontynuuj Użytkownik wyraźnie zażądał i autoryzował wykonanie Transakcji zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że autoryzacja Transakcji otrzymywana jest przez Trustly niezwłocznie po wyraźnym złożeniu żądania przez Użytkownika. Ponadto Użytkownik potwierdza i akceptuje, że nie może po tym wycofać lub unieważnić autoryzacji.

1.4 W zależności od tego, z których produktów płatniczych Trustly korzysta Użytkownik, niniejsze Warunki uzupełniać mogą warunki dodatkowe. W przypadku rozbieżności w zapisach niniejszych Warunków i warunków szczególnych, wiążące będą postanowienia szczególnych warunków.

2. INFORMACJE O LOGINIE ITP. UDOSTĘPNIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Każdą Transakcję przeprowadzaną za pośrednictwem Usługi przy wykorzystaniu indywidualnych uwierzytelnień zabezpieczenia (kody, hasła itd.) uznaje się za dokonaną przez upoważnionego właściciela rachunku. Trustly gromadzi i przetwarza informacje o loginie przekazywane przez Użytkownika podczas Transakcji. Trustly przekazuje informacje poprzez interfejs Usługi do odpowiedniego interfejsu banku internetowego poprzez bezpieczne połączenie. Wszelka komunikacja przekazywana przy korzystaniu z Usługi jest szyfrowana, a niejawne informacje o logowaniu Użytkownika są przekazywane do odpowiedniego pola wprowadzania danych wybranego banku, ale nigdy nie są przechowywane.

3. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Korzystając z Usługi do przeprowadzenia Transakcji, Użytkownik potwierdza, że informacje o Użytkowniku są gromadzone z internetowego banku Użytkownika i przetwarzane przez Trustly zgodnie z treścią Polityki prywatno ś ci oraz do jej celów.

4. OGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUGI

4.1 Aby korzystać z Usługi, Użytkownik musi mieć ukończone osiemnaście (18) lat lub osiągnąć wiek wymagany przez Dostawcę oraz posiadać zdolność prawną do zawierania wiążących umów, a także mieć prawo do dysponowania środkami dostępnymi w banku internetowym Użytkownika. Użytkownik niniejszym zapewnia, że warunki te zostały spełnione. Ponadto Użytkownik zapewnia, że nie będzie wykorzystywać Usługi w jakikolwiek sposób naruszający umowy zawarte z osobami trzecimi lub stosowne przepisy prawne. Użytkownik odpowiada osobiście za wszelkie takie ewentualne naruszenia, a korzystanie przez niego z Usługi jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że nie skutkuje ono żadnym takim naruszeniem.

4.2 Korzystając z Usługi, Użytkownik osobiście przeprowadza i wykonuje wszystkie kroki niezbędne do przeprowadzenia danej Transakcji, takie jak logowanie do banku internetowego, wybór rachunku, z którego zostanie dokonana płatność czy zawarcie transakcji płatności. Wskutek tego Użytkownik ma pełną kontrolę nad realizacją Transakcji. Jednakże w przypadku niektórych Transakcji Usługa może niezależnie skorzystać ze środków wymaganych do funkcjonowania Usługi i umożliwienia Użytkownikowi zażądania realizacji Transakcji (np. automatyczna i tymczasowa zmiana lub dostosowanie ustawienia czy funkcji uniemożliwiającej lub opóźniającej Transakcję).

5. CZASY TRANSAKCJI

Użytkownik potwierdza, że płatność realizowana za pośrednictwem Usługi podlega ogólnej obsłudze rozliczeń. Oznacza to, że w wyjątkowych przypadkach rozliczenie środków Użytkowników z Dostawcą może potrwać do trzech (3) dni roboczych.

6. ZAWIESZENIE USŁUGI

Firma Trustly może być zmuszona zawiesić Usługę w celu wprowadzenia zmian technicznych lub uaktualnienia Usługi w celu uwzględnienia zmian przepisów prawa i obowiązków regulacyjnych.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIA

7.1 Trustly ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za transakcje płatności realizowane za pośrednictwem Usługi w zakresie określonym w szwedzkiej ustawie o usługach płatniczych (każdorazowo, w zależności od wymogów). O ile nie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, Trustly nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika za wszelkie bezpośrednie i pośrednie straty lub szkody poniesione w związku z korzystaniem z Usługi.

7.2 Zakup towarów, usług, treści cyfrowych i innych produktów od Dostawcy będzie stale podlegać warunkom Dostawcy, a Trustly nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub brak działań Dostawcy. Prosimy o sprawdzenie i zaakceptowanie warunków Dostawcy przed skorzystaniem z Usługi.

8. POTENCJALNE OPŁATY NALICZANE PRZEZ BANK UŻYTKOWNIKA

8.1 Przeprowadzanie transakcji płatności za pośrednictwem Usługi może wiązać się z opłatami krajowymi lub międzynarodowymi. W takim przypadku od Użytkownika rachunku bankowego pobierana jest opłata zgodna z warunkami umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a jego bankiem. Korzystając z Usługi, Użytkownik potwierdza, że jest stroną wyłącznie odpowiedzialną za wszelkie opłaty pobierane przez jego bank w trakcie przeprowadzania transakcji płatności krajowych lub międzynarodowych.

8.1 Trustly nie obciąża Użytkowników żadnymi opłatami za świadczenie Usługi za pośrednictwem Dostawcy.

9. SKARGI I POWIADOMIENIA O OPÓŹNIENIACH, PRZERWACH W DOSTĘPIE, AWARIACH ITD.

9.1 Po zauważeniu przez Użytkownika jakiejkolwiek oznaki nieprawidłowego działania Usługi, Użytkownik niezwłocznie poinformuje o tym Trustly. Wszelkie pytania lub skargi dotyczące Usługi należy zgłaszać Trustly, korzystając z formularza kontaktowego udostępnianego przez Centrum wsparcia Trustly pod adresem https://trustly.com/en/usersupport/ lub pisząc na adres help@trustly.com. Użytkownicy mogą również kontaktować się z naszym Kierownikiem ds. skarg, wysyłając list na poniższy adres:

Trustly Group AB
Do: Complaints Manager
Norrtullsgatan 6, floor 7
113 29 Stockholm/Sweden

9.2 Trustly udzieli odpowiedzi na pytania i skargi w formie elektronicznej i w języku angielskim. Jednakże Użytkownik ma prawo zażądać tłumaczenia odpowiedzi na język urzędowy miejsca, w którym oferowana jest Usługa.

9.3 Trustly postępuje według ogólnych wytycznych szwedzkiej Komisji Nadzoru Finansowego w kwestii rozpatrywania reklamacji (FFFS 2002:23) i przetwarza reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.4 Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, jak Trustly postępuje z pytaniami i skargami, odwiedź stronę https://trustly.com/en/usersupport/.

10. SIŁA WYŻSZA

Trustly nie odpowiada za jakiekolwiek szkody materialne, opóźnienia lub nieprawidłowe wykonanie niniejszych Warunków, jeżeli taka szkoda, opóźnienie lub nieprawidłowe wykonanie jest skutkiem pożaru, powodzi, wybuchu, wojny, strajku, embargo, wymogów rządowych, władz cywilnych i wojskowych, naruszenia prywatności danych, ataku typu rozproszona odmowa usługi (DoS) czy niezgodnego z prawem działania Użytkownika, lub wynika z innej przyczyny pozostającej poza rozsądną kontrolą Trustly.

11. PODEJRZENIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ITP.

Trustly zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań, prowadzenia rejestru transakcji i wstrzymania transakcji Użytkownika w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa czy prowadzenia niedozwolonej działalności, wniesienia przez osoby trzecie powództwa cywilnego związanego ze świadczeniem Usługi czy innych działań lub zaniechań takich, jak poważnej awarii czy też niewłaściwego korzystania z Usługi, które mogłyby narazić Użytkownika lub Trustly na szkody, niezależnie od charakteru takich potencjalnych szkód.

12. ZASADA ZNAJ SWOJEGO KLIENTA (KNOW YOUR CUSTOMER) I OBOWIĄZEK UDZIELENIA INFORMACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Transakcje płatności przeprowadzane przez Użytkownika podlegają kontroli mającej na celu stosowanie się do obowiązujących rozporządzeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu. Stosowane polityki i praktyki są stale monitorowane i mogą się różnić w zależności od warunków odnoszących się do Użytkownika, takich jak schematy przeprowadzania transakcji, położenie geograficzne itd. Aby zapewnić stosowanie się do odpowiednich regulacji, mogą być prowadzone rejestry transakcji lub Użytkownik może zostać poproszony o udzielenie dodatkowych informacji w celu ustalenia kwestii takich jak tożsamość, cel transakcji płatniczej i pochodzenie środków. Przeprowadzając transakcję płatniczą za pośrednictwem Usługi, Użytkownik zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji, jakie mogą być w tym celu niezbędne i przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się do takiego żądania może skutkować odmową sfinalizowania transakcji płatności Użytkownika lub innymi przewidzianymi konsekwencjami.

13. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd lub organ administracyjny za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność pozostaje bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków, które pozostaną w pełni w mocy. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, jednakże przestałoby być nieważne lub niewykonalne, gdyby część takiego postanowienia została usunięta, postanowienie takie będzie stosowane z uwzględnieniem takich zmian, jakie będą konieczne, by mogło być ważne i wykonalne.

14. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa szwedzkiego, z uwzględnieniem wszelkich przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania Użytkownika. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez strony polubownie po wniesieniu przez Użytkownika roszczenia, które Trustly rozpatrzy w ciągu trzydziestu (30) dni. Jeżeli strony nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu dotyczącego roszczenia, rozstrzygnięcie sporu podlegać będzie przepisom postępowania cywilnego.

***

Trustly Group AB (556754-8655)
Norrtullsgatan 6, floor 7
113 29 Stockholm/Sweden
website: https://trustly.com/en/
email: help@trustly.com

Supervised by the Swedish Financial Supervisory Authority
Box 7821
103 97 Stockholm
Email: finansinspektionen@fi.se
Phone: +46 8 408 980 00